สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

คำย่อ หรืออักษรย่อ ช่วยให้ถ้อยคำสั้นลง จึงนิยมใช้เพราะสะดวกในการสื่อสาร การอ่านคำย่อหรืออักษรย่อต้องอ่านเต็มคำ การเขียนอักษรย่อให้ใช้เครื่องหมายมหัพภาค ( . ) ตามหลังอักษรย่อแต่ละตัวหรือคำ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ท 1.1 ป.4/2 อธิบายความหมายของคำ ประโยค และสำนวนจากเรื่องที่อ่าน 

จุดประสงค์

1 บอกคำอ่านอักษรย่อได้

2 อ่านและเขียนคำย่อในชีวิตประจำวันได้

3 มีความมุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

ใบงานที่ 8 เรื่อง อักษรย่อน่ารู้

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๒ ทำนองเสนาะไพเราะอาขยาน
ชั่วโมง ทำนองเสนาะไพเราะอาขยาน
เรื่อง เรียนรู้อักษรย่อ ๒๙ มิ.ย. ๖๔ (มีใบงาน และใบความรู้)
แผนการสอน ครูธีระพล แก้วคำจันทร์ และ ครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์
ครูผู้สอน ครูธีระพล แก้วคำจันทร์ และ ครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์