สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การใช้พจนานุกรม มีประโยชน์หลายประการ เช่น ใช้ค้นหาความหมายของคำ ช่วยให้อ่านคำได้ถูกต้อง คำไทยบางคำจะอ่านออกเสียงตามกฎเกณฑ์

บางคำก็ไม่อ่านตามกฎเกณฑ์ พจนานุกรมจะบอกเสียงอ่าน ช่วยให้เขียนคำได้ถูกต้อง พจนานุกรมจะรวบรวมคำที่เขียนในรูปแบบต่าง ๆ ไว้

ซึ่งถือเป็นแบบฉบับในการเขียนภาษาให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทางภาษา อีกทั้งการฝึกเรียงคำตามพจนานุกรมสามารถช่วยเพิ่มทักษะในการใช้พจนานุกรมอีกด้วย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ท 4.1 ป.4/3 ใช้พจนานุกรมค้นหาความหมายของคำ 

จุดประสงค์

1 บอกวิธีการเรียงคำตามพจนานุกรมได้

2 บอกประโยชน์ของการใช้พจนานุกรมได้ 

3 เรียงคำตามพจนานุกรมได้

4 เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการใช้พจนานุกรม

การวัดผลและประเมินผล

ใบงานที่ 7 เรื่อง เรียงคำตามพจนานุกรม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๒ ทำนองเสนาะไพเราะอาขยาน
ชั่วโมง ทำนองเสนาะไพเราะอาขยาน
เรื่อง การใช้พจนานุกรม (๒) ๒๘ มิ.ย. ๖๔ (มีใบงาน และใบความรู้)
แผนการสอน ครูธีระพล แก้วคำจันทร์ และ ครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์
ครูผู้สอน ครูธีระพล แก้วคำจันทร์ และ ครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์