สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

พจนานุกรม คือหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับคำและวลี เรียบเรียงไว้ตามลำดับอักษร ให้ตัวสะกดที่ถูกต้อง การอ่านออกเสียง ชนิดของคำ ความหมาย หรือคำจำกัดความของคำ ประวัติของคำ วิธีใช้คำ ตัวย่อ คำเหมือน คำพ้อง คำที่มีความหมายตรงข้าม นอกจากนี้คำบางคำอาจมีแผนภูมิ ตาราง หรือภาพประกอบ เพื่อช่วยให้เข้าใจความหมายของคำได้ดียิ่งขึ้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ท 4.1 ป.4/3 ใช้พจนานุกรมค้นหาความหมายของคำ 

จุดประสงค์

1 บอกวิธีการใช้พจนานุกรมได้

2 ใช้พจนานุกรมค้นหาความหมายของคำได้

3 เห็นความสำคัญของการใช้พจนานุกรม

การวัดผลและประเมินผล

1 ใบงานที่ 5 เรื่อง คำศัพท์น่ารู้อยู่ไหนเอ่ย (กิจกรรมกลุ่ม)

2 ใบงานที่ 6 เรื่อง ค้นคำนำไปใช้ (กิจกรรมเดี่ยว)

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๒ ทำนองเสนาะไพเราะอาขยาน
ชั่วโมง ทำนองเสนาะไพเราะอาขยาน
เรื่อง การใช้พจนานุกรม (๑) ๒๕ มิ.ย. ๖๔ (มีใบงาน และใบความรู้)
แผนการสอน ครูธีระพล แก้วคำจันทร์ และ ครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์
ครูผู้สอน ครูธีระพล แก้วคำจันทร์ และ ครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์