สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การท่องบทอาขยานจากเรื่องพระอภัยมณี ตอน สุดสาครเข้าเมืองการะเวก คือ การท่องจำข้อความหรือคำประพันธ์ที่กำหนด และเห็นความงามของบทร้อยกรองทั้งในด้านวรรณศิลป์ การใช้ภาษา เนื้อหา และวิธีการประพันธ์ สามารถนำไปใช้เป็นแบบอย่างในการแต่งบทร้อยกรอง หรือนำไปใช้เป็นข้อมูล ในการอ้างอิงในการพูดและการเขียนได้เป็นอย่างดี

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

1. ท 1.1 ป.4/1 อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง

2. ท 5.1 ป.4/4 ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ 

จุดประสงค์

1. อธิบายหลักการอ่านบทอาขยานได้

2. ท่องบทอาขยานจากเรื่องพระอภัยมณี ตอน สุดสาครเข้าเมืองการะเวกได้

3. เห็นคุณค่าของบทอาขยาน

การวัดผลและประเมินผล

1 ใบงานที่ 4 เรื่อง แบ่งแนววรรคตอน

2 แผนผังความคิดสรุปคุณค่าและประโยชน์ของการท่องบทอาขยาน (รายกลุ่ม)

3 ทดสอบท่องบทอาขยาน (รายบุคคล)

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๒ ทำนองเสนาะไพเราะอาขยาน
ชั่วโมง ทำนองเสนาะไพเราะอาขยาน
เรื่อง อาขยานขับขานวรรณคดี (๔) ๒๓ มิ.ย. ๖๔ (มีใบงาน และใบความรู้)
แผนการสอน ครูธีระพล แก้วคำจันทร์ และ ครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์
ครูผู้สอน ครูธีระพล แก้วคำจันทร์ และ ครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์