สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

นิทานคำกลอน เรื่อง พระอภัยมณีเป็นวรรณคดีสำคัญของสุนทรภู่ กวีเอกของไทยที่มีชื่อเสียงและมีผลงานด้านวรรณคดีและวรรณกรรมหลายเรื่อง

พระอภัยมณี ตอน กำเนิดสุดสาครและสุดสาครเข้าเมืองการะเวกมีความสนุกสนานและตื่นเต้น อีกทั้งดำเนินเรื่องด้วยจินตนาการอันมหัศจรรย์ของผู้แต่ง

ประกอบด้วยคำคม สำนวน คำสอน และคติเตือนใจที่มีคุณค่า แสดงให้เห็นความรักระหว่างแม่กับลูก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ท 1.1 ป.4/5 คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านโดยระบุเหตุผลประกอบ 

ท 5.1 ป.4/2 อธิบายข้อคิดจากการอ่านเพื่อนำไปใช้ในชีวิตจริง

จุดประสงค์

1. คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องโดยใช้เหตุผลประกอบได้ 

2. อ่านออกเสียงบทร้อยกรองจากเรื่องพระอภัยมณี ตอน กำเนิดสุดสาครได้

3. เขียนอธิบายการนำข้อคิดที่ได้จากการอ่านไปใช้ในชีวิตจริงได้

4. เห็นความสำคัญของเรื่องพระอภัยมณี ตอน กำเนิดสุดสาคร 

การวัดผลและประเมินผล

ใบงานที่ 2 เรื่อง ชวนอ่าน ชวนคิด

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๒ ทำนองเสนาะไพเราะอาขยาน
ชั่วโมง ทำนองเสนาะไพเราะอาขยาน
เรื่อง อาขยานขับขานวรรณคดี (๒) ๒๑ มิ.ย. ๖๔ (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูธีระพล แก้วคำจันทร์ และ ครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์
ครูผู้สอน ครูธีระพล แก้วคำจันทร์ และ ครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์