สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

นิทานคำกลอน เรื่อง พระอภัยมณีเป็นวรรณคดีสำคัญของสุนทรภู่ กวีเอกของไทยที่มีชื่อเสียงและมีผลงานด้านวรรณคดีและวรรณกรรมหลายเรื่อง

พระอภัยมณี ตอน กำเนิดสุดสาครและสุดสาครเข้าเมืองการะเวกมีความสนุกสนานและตื่นเต้น อีกทั้งดำเนินเรื่องด้วยจินตนาการอันมหัศจรรย์ของผู้แต่ง

ประกอบด้วย คำคม สำนวน คำสอน และคติเตือนใจที่มีคุณค่า 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ท 1.1 ป.4/1 อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง

ท 1.1 ป.4/2 อธิบายความหมายของคำ ประโยค และสำนวนจากเรื่องที่อ่าน 

จุดประสงค์

1. อธิบายความหมายของคำ สำนวน จากเรื่องพระอภัยมณี ตอน กำเนิดสุดสาครได้

2. อ่านออกเสียงบทร้อยกรองจากเรื่องพระอภัยมณี ตอน กำเนิดสุดสาครได้

3. เห็นคุณค่าของบทร้อยกรองจากเรื่อง พระอภัยมณี

 

การวัดผลและประเมินผล

ใบงานที่ 1 เรื่อง ค้นหาความหมายคำศัพท์

 

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๒ ทำนองเสนาะไพเราะอาขยาน
ชั่วโมง ทำนองเสนาะไพเราะอาขยาน
เรื่อง อาขยานขับขานวรรณคดี (๑) ๑๘ มิ.ย. ๖๔ (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูธีระพล แก้วคำจันทร์ และ ครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์
ครูผู้สอน ครูธีระพล แก้วคำจันทร์ และ ครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์