สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

๑. พัฒนาการทางภาษาและการรู้หนังสือนิทานเรื่อง หมีน้อยจะไปโรงเรียน

๒. สถานที่ต่างๆในโรงเรียน

๓. ทำแผนผังในโรงเรียน

๔. บุคคลในโรงเรียนและบทบาทหน้าที่ของบุคคล

๕. ทำแผนที่การเดินทางมาโรงเรียน

๖. สร้างข้อตกลงและการปฏิบัติของห้องเรียน และโรงเรียน

๗. การจับคู่ภาพเหมือน การจับคู่ภาพกับจำนวน การต่อภาพให้สมบูรณ์ การเรียงลำดับ  เหตุการณ์ การจับคู่ภาพกับสัญลักษณ์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

มฐ ๑ ตบช ๑.๓ (๑.๓.๑)

มฐ ๒ ตบช  ๒.๑ (๒.๑.๒)

        ตบช ๒.๒ (๒.๒.๓)

มฐ ๓ ตบช ๓.๒ (๓.๒.๑)

มฐ ๔ ตบช ๔.๑ (๔.๑.๓)

มฐ ๕ ตบช ๕.๔ (๕.๔.๑)

มฐ ๗ ตบช ๗.๒ (๗.๒.๑)

มฐ ๘ ตบช ๘.๑ (๘.๑.๑)

        ตบช ๘.๓ (๘.๓.๑)

มฐ ๙ ตบช ๙.๑ (๙.๑.๑)

         ตบช ๙.๒ (๙.๒.๑)

         ตบช ๙.๒ (๙.๒.๒)

มฐ ๑๐ ตบช ๑๐.๑ (๑๐.๑.๒)

มฐ ๑๒ ตบช ๑๒.๒ (๑๒.๒.๑)

จุดประสงค์การเรียนรู้

๑. เล่น ทำกิจกรรมและปฏิบัติกับผู้อื่น อย่างปลอดภัย

๒. กระโดดขาเดียวไปข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่เสียการทรงตัว

๓. ร้อยวัสดุในสิ่งแวดล้อมเป็นพวงมาลัยได้

๔. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์

๕. สนใจมีความสุขและแสดงออกผ่านดนตรีและการเคลื่อนไหว

๖. ทำงานศิลปะที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จด้วยตนเอง

๗. ปฏิบัติตนในการทักทาย ตามมารยาทไทยได้ตามกาลเทศะ

๘. เล่นร่วมกับผู้อื่นได้

๙. ร่วมสร้างข้อตกลงและปฏิบัติตามข้อตกลงด้วยตนเอง

๑๐. ฟังและพูดโต้ตอบเกี่ยวกับนิทานเรื่องหมีน้อยจะไปโรงเรียนได้

๑๑. อ่านภาพสัญลักษณ์คำพร้อมชี้หรือกวาดตามองจุดเริ่มต้นและจุดจบของข้อความ

๑๒. เขียนชื่อของตนเองตามแบบ เขียนข้อความด้วยวิธีที่คิดขึ้นเองได้

๑๓. เล่นเกมภาพตัดต่อได้

๑๔.จับคู่และเปรียบเทียบความแตกต่างและความเหมือนของสิ่งต่างๆโดยใช้ลักษณะที่สังเกตพบสองลักษณะขึ้นไป

๑๕. ค้นหาคำตอบข้อสงสัยต่าง ๆ โดยใช้วิธีที่หลากหลายด้วยตนเอง

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2562/1
หน่วย ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน่วยที่ ๒
ชั่วโมง หน่วยที่ ๒ โรงเรียนของเรา
เรื่อง หน่วยที่ ๒ โรงเรียนของเรา (1) (21 พ.ค. 62)