สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

พืชมีส่วนต่าง ๆ ได้แก่ ราก ลำต้น ใบ ดอก ผล และภายในผลมีเมล็ด แต่ละส่วนทำหน้าที่แตกต่างกัน  ใบของพืชมีหน้าที่สร้างอาหาร ลำต้นทำหน้าที่ทำให้ต้นตั้งตรง

รากมีหน้าที่ดูดน้ำและธาตุอาหารในดิน ช่วยยึดลำต้นไว้ ดอกมีหน้าที่สืบพันธุ์เพื่อสร้างเมล็ดขึ้นมา ผลจะมีเมล็ดที่มีหน้าที่ ในการขยายพันธุ์พืช

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ป.1/1

จุดประสงค์

1.ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)        

- บอกหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของพืช

2. ด้านทักษะกระบวนการ (P)

- สังเกตและรวบรวมข้อมูลหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของพืช

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- มีความสามัคคีในการทำงานกลุ่ม

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการตอบคำถามในชั้นเรียน และบอกหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของพืช

2. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทำกิจกรรม สังเกตและรวบรวมข้อมูลหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของพืช

3. สังเกตพฤตกรรมด้าน ความสามัคคีในการทำงานกลุ่ม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ตัวเราและสิ่งมีชีวิตรอบตัว
ชั่วโมง ตัวเราและสิ่งมีชีวิตรอบตัว
เรื่อง หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของพืช (3) 21 ก.ย. 64 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูภาณุพัฒน์ บุตรดีไชย และครูวิภามาศ แซ่โง้ว
ครูผู้สอน ครูภาณุพัฒน์ บุตรดีไชย และครูวิภามาศ แซ่โง้ว