สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

พืชมีส่วนต่าง ๆ  ได้แก่ ราก ลำต้น ใบ ดอก ผล และเมล็ด แต่ละส่วนมีลักษณะแตกต่างกัน เช่นใบมีลักษณะเป็นแผ่น ส่วนใหญ่มีสีเขียว

ดอกส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นกลีบซ้อนกัน มีหลายสี รากมีลักษณะเป็นเป็นเส้นเล็ก ๆ สีขาว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ป.1/1

จุดประสงค์

1.ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)        

- ระบุชื่อและบรรยายลักษณะของส่วนต่าง ๆ ของพืช

2. ด้านทักษะกระบวนการ (P)

- สังเกตลักษณะของส่วนต่าง ๆ ของพืช

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการตอบคำถามในชั้นเรียน การระบุชื่อและบรรยายลักษณะของส่วนต่าง ๆ ของพืช

2. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทำกิจกรรม สังเกตลักษณะของส่วนต่าง ๆ ของพืช

3. สังเกตพฤตกรรมด้าน การมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ตัวเราและสิ่งมีชีวิตรอบตัว
ชั่วโมง ตัวเราและสิ่งมีชีวิตรอบตัว
เรื่อง ลักษณะของส่วนต่าง ๆ ของพืช (4) 9 ก.ย. 64 (มีใบงาน และรูปจิ๊กซอว์)
แผนการสอน ครูภาณุพัฒน์ บุตรดีไชย และครูวิภามาศ แซ่โง้ว
ครูผู้สอน ครูภาณุพัฒน์ บุตรดีไชย และครูวิภามาศ แซ่โง้ว