สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การละลายเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการที่สารตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปมารวมตัวกันเป็นเนื้อเดียว จนไม่สามารถมองเห็นสารนั้นได้เรียกสารผสมนั้นว่า สารละลาย แต่ถ้าสารที่นำมาผสมไม่รวมตัวเป็นเนื้อเดียวกัน ยังมองเห็นสารนั้นได้เรียกสารผสมนั้นว่า สารเนื้อผสม ซึ่งจะไม่มีการละลายเกิดขึ้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ว 2.1 ป.5/2 อธิบายการละลายของสารในน้ำ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์       

จุดประสงค์การเรียนรู้

      1 อธิบายการละลายของสารในน้ำ

       2 การลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับการละลายของสารในน้ำและการตีความหมายข้อมูลและลงเกี่ยวกับการละลายของสารในน้ำ

       3 มีวินัย ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

      1. สังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียนและเนื้อหาในใบงาน

      2. สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในขณะทำกิจกรรม

      3. สังเกตด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 3 สารในชีวิตประจำวัน
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
เรื่อง การละลาย (2) 13 ก.ย. 64 (มีใบงาน ใบความรู้)
แผนการสอน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก และ ครูกชกร ช้างทอง
ครูผู้สอน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก และ ครูกชกร ช้างทอง