สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การละลายเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการที่สารตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปมารวมตัวกันเป็นเนื้อเดียว จนไม่สามารถมองเห็นสารนั้นได้เรียกสารผสมนั้นว่า สารละลาย แต่ถ้าสารที่นำมาผสมไม่รวมตัวเป็นเนื้อเดียวกัน ยังมองเห็นสารนั้นได้เรียกสารผสมนั้นว่า สารเนื้อผสม ซึ่งจะไม่มีการละลายเกิดขึ้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ว 2.1 ป.5/2 อธิบายการละลายของสารในน้ำ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์       

จุดประสงค์การเรียนรู้

1 อธิบายการละลายของสารในน้ำ

2 การสังเกตการละลายของสารในน้ำ

3 มีวินัย ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียนและเนื้อหาในใบงาน

 2. สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในขณะทำกิจกรรม

3. สังเกตด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 3 สารในชีวิตประจำวัน
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
เรื่อง การละลาย (1) 8 ก.ย. 64 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก และ ครูกชกร ช้างทอง
ครูผู้สอน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก และ ครูกชกร ช้างทอง