สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สารสามารถเปลี่ยนสถานะได้เมื่อได้รับความร้อนและเมื่อทําให้เย็นลง สารในสถานะของแข็งเมื่อได้รับความร้อนจะเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว เรียกว่า การหลอมเหลว สารในสถานะของเหลวเมื่อได้รับความร้อนจะเปลี่ยนสถานะเป็นแก๊ส เรียกว่า การกลายเป็นไอ แก๊สเมื่อทําให้เย็นลงจะเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว เรียกว่า การควบแน่น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ว 2.1 ป.5/1 อธิบายการเปลี่ยนสถานะของสสารเมื่อทำให้สสารร้อนขึ้นหรือเย็นลงโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์

 จุดประสงค์การเรียนรู้

1 อธิบายการเปลี่ยนสถานะของน้ำแข็ง

2 การลงความเห็นข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานะของน้ำแข็งและเกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานะของน้ำแข็ง

3 มีวินัย ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียนและเนื้อหาในใบงาน

2. สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในขณะทำกิจกรรม

3. สังเกตด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 3 สารในชีวิตประจำวัน
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
เรื่อง การเปลี่ยนสถานะของสสาร (2) 18 ส.ค. 64 (มีใบงาน ใบความรู้)
แผนการสอน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก และ ครูกชกร ช้างทอง
ครูผู้สอน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก และ ครูกชกร ช้างทอง