สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สัตว์แต่ละชนิดจะมีลักษณะแตกต่างกัน สัตว์ชนิดเดียวกันจะมีลักษณะของส่วนต่าง ๆ ที่เหมือนหรือคล้ายกับพ่อแม่ของสัตว์ชนิดนั้นซึ่งเป็นลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ตัวชี้วัด ว 1.3 ป.5/1 อธิบายลักษณะทางพันธุกรรมที่มีการถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูกของพืช สัตว์และมนุษย์ 

จุดประสงค์การเรียนรู้

         7.2.1 อธิบายลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์

         7.2.2 สังเกตลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์และลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์

         7.2.3 มีวินัย ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

      1. สังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียนและเนื้อหาในใบงาน

      2. สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในขณะทำกิจกรรม

      3. สังเกตด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยที่ 2 ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต
เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์ (1) 2 ส.ค. 64 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก และ ครูกชกร ช้างทอง
ครูผู้สอน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก และ ครูกชกร ช้างทอง