สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

คำสรรพนาม เป็นคำที่ใช้แทนชื่อ ซึ่งเป็นคำนาม คำสรรพนามเป็นได้ทั้งประธานและกรรมของประโยค คำสรรพนามมีหลายชนิด การเข้าใจชนิดและหน้าที่ของคำสรรพนามทำให้เขียนสื่อสารได้อย่างถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป. ๖/๑ วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกชนิดและหน้าที่ของคำสรรพนามได้

2. จำแนกชนิดและหน้าที่ของคำสรรพนามได้

3. สำรวจคำสรรพนามจากเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน กำเนิดพลายงามได้

4. บอกความสำคัญของการใช้คำสรรพนามในการสื่อสารได้

การวัดผลและประเมินผล

ใบงาน เรื่อง สรรพนามจากวรรณคดี

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๒ ขุนช้างขุนแผน ตอน กำเนิดพลายงาม
ชั่วโมง ขุนช้างขุนแผน ตอน กำเนิดพลายงาม
เรื่อง คำสรรพนาม ๖ ก.ค. ๖๔ (มีใบงาน และใบความรู้)
แผนการสอน ครูปรเมษฐ ศรีกำเหนิด และ ครูคณิตา หนุนอนันต์
ครูผู้สอน ครูปรเมษฐ ศรีกำเหนิด และ ครูคณิตา หนุนอนันต์