สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

คำนามเป็นคำที่ใช้เรียกคน พืช สัตว์ สิ่งของ และสถานที่ต่าง ๆ คำนามเป็นได้ทั้งประธาน และกรรมของประโยค คำนามมีหลายชนิด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ท 4.1 ป.6/1 วิเคราะห์ชนิด และหน้าที่ของคำในประโยค

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกชนิดและหน้าที่ของคำนามได้

2. จำแนกชนิดและหน้าที่ของคำนามได้

3. สำรวจคำนามจากเรื่อง ขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามได้

4. บอกความสำคัญของการใช้คำนามในการสื่อสารได้

การวัดผลและประเมินผล

ใบงานที่ 5 เรื่อง สำรวจคำนาม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๒ ขุนช้างขุนแผน ตอน กำเนิดพลายงาม
ชั่วโมง ขุนช้างขุนแผน ตอน กำเนิดพลายงาม
เรื่อง คำนาม ๕ ก.ค. ๖๔ (มีใบงาน และใบความรู้)
แผนการสอน ครูปรเมษฐ ศรีกำเหนิด และ ครูคณิตา หนุนอนันต์
ครูผู้สอน ครูปรเมษฐ ศรีกำเหนิด และ ครูคณิตา หนุนอนันต์