สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

บทอาขยาน เป็นบทท่องจำร้อยกรองที่มีความไพเราะ เนื้อความมีคุณค่า สามารถนำข้อคิดมาใช้ในชีวิตประจำวัน การท่องจำบทอาขยานช่วยพัฒนาการอ่านและความจำ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป. 6/4 ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกหลักจากการท่องจำบทอาขยานได้

2. ท่องจำบทอาขยานได้

3. เห็นประโยชน์จากการท่องจำบทอาขยาน

การวัดผลและประเมินผล

ท่องจำบทอาขยานในบทเรียนเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน กำเนิดพลายงาม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๒ ขุนช้างขุนแผน ตอน กำเนิดพลายงาม
ชั่วโมง ขุนช้างขุนแผน ตอน กำเนิดพลายงาม
เรื่อง ท่องจำบทอาขยาน (๒) ๑ ก.ค. ๖๔
แผนการสอน ครูปรเมษฐ ศรีกำเหนิด และ ครูคณิตา หนุนอนันต์
ครูผู้สอน ครูปรเมษฐ ศรีกำเหนิด และ ครูคณิตา หนุนอนันต์