สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

บทอาขยาน เป็นบทท่องจำร้อยกรองที่มีความไพเราะ เนื้อความมีคุณค่าสามารถนำข้อคิดมาใช้ในชีวิตประจำวันการท่องจาบทอาขยานช่วยพัฒนาการอ่านและความจำ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ท 5.1 ป. 6/4 ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกหลักการท่องจำบทอาขยานได้

2. ถอดคำประพันธ์บทอาขยานได้

3. นำข้อคิดจากบทอาขยานไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

การวัดผลและประเมินผล

ใบงาน เรื่อง แนวคิดจากบทอาขยาน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๒ ขุนช้างขุนแผน ตอน กำเนิดพลายงาม
ชั่วโมง ขุนช้างขุนแผน ตอน กำเนิดพลายงาม
เรื่อง ท่องจำบทอาขยาน (๑) ๓๐ มิ.ย. ๖๔ (มีใบงาน และใบความรู้)
แผนการสอน ครูปรเมษฐ ศรีกำเหนิด และ ครูคณิตา หนุนอนันต์
ครูผู้สอน ครูปรเมษฐ ศรีกำเหนิด และ ครูคณิตา หนุนอนันต์