สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การอ่านเสภาเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน กำเนิดพลายงาม เป็นการอ่านเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะนิสัยของ ตัวละคร โดยแสดงความคิดเห็นเชิงบวก และเชิงลบเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ท 5.1  ป.6/1 แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดี หรือวรรณกรรมที่อ่าน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกหลักการแสดงความคิดเห็นจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมได้

2. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวละครสำคัญในเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอน กำเนิดพลายงามได้

3. เห็นความสำคัญของการแสดงความคิดเห็นจากวรรณคดีหรือวรรณกรรม

การวัดผลและประเมินผล

แสดงความรู้ และความคิดเห็น สัมพันธ์กับเหตุการณ์แสดงเหตุผล และยกตัวอย่างประกอบชัดเจน ใช้ภาษาถูกต้อง

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๒ ขุนช้างขุนแผน ตอน กำเนิดพลายงาม
ชั่วโมง ขุนช้างขุนแผน ตอน กำเนิดพลายงาม
เรื่อง การแสดงความคิดเห็น ๒๘ มิ.ย. ๖๔
แผนการสอน ครูปรเมษฐ ศรีกำเหนิด และ ครูคณิตา หนุนอนันต์
ครูผู้สอน ครูปรเมษฐ ศรีกำเหนิด และ ครูคณิตา หนุนอนันต์