สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การอ่านออกเสียงร้อยกรอง เป็นการอ่านที่มุ่งให้เกิดความเพลิดเพลินซาบซึ้งในรสของคำประพันธ์ ซึ่งจะต้องอ่านอย่างมีจังหวะ ลีลา และท่วงทำนองตามลักษณะคำประพันธ์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ท 1.1 ป. 6/1 อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง

ป. 6/9  มีมารยาทในการอ่าน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองได้

2. อ่านบทร้อยกรอง เรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน กำเนิดพลายงามได้

3. เห็นถึงคุณค่าของการอ่านบทร้อยกรองจาก เรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน กำเนิดพลายงาม

การวัดผลและประเมินผล

การอ่านถูกต้องตามลักษณะบังคับของคำประพันธ์

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๒ ขุนช้างขุนแผน ตอน กำเนิดพลายงาม
ชั่วโมง ขุนช้างขุนแผน ตอน กำเนิดพลายงาม
เรื่อง อ่านบทร้อยกรอง (๑) ๒๓ มิ.ย. ๖๔
แผนการสอน ครูปรเมษฐ ศรีกำเหนิด และ ครูคณิตา หนุนอนันต์
ครูผู้สอน ครูปรเมษฐ ศรีกำเหนิด และ ครูคณิตา หนุนอนันต์