สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การฝึกฝนการอ่านจับใจความตามหลักเกณฑ์อย่างสม่ำเสมอจะทำให้เข้าใจสาระสำคัญของเรื่องได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป. 6/3 อ่านเรื่องสั้น ๆ อย่างหลากหลาย โดยจับเวลาแล้วถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน

ป. 6/9 มีมารยาทในการอ่าน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกหลักการอ่านจับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่านได้

2. จับใจความสำคัญจากการอ่านเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอน กำเนิดพลายงามได้

3. เห็นถึงคุณค่าของการอ่านจับใจความสำคัญจากเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอน กำเนิดพลายงาม

การวัดผลและประเมินผล

อ่านจับใจความ จากเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน กำเนิดพลายงาม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๒ ขุนช้างขุนแผน ตอน กำเนิดพลายงาม
ชั่วโมง ขุนช้างขุนแผน ตอน กำเนิดพลายงาม
เรื่อง อ่านจับใจความ ๒๒ มิ.ย. ๖๔ (มีใบความรู้)
แผนการสอน ครูปรเมษฐ ศรีกำเหนิด และ ครูคณิตา หนุนอนันต์
ครูผู้สอน ครูปรเมษฐ ศรีกำเหนิด และ ครูคณิตา หนุนอนันต์