สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การศึกษาคำ ความหมายของคำหรือข้อความ ทำให้การอ่านและการเขียนถูกต้อง สามารถนำไปใช้ในการสื่อสารได้ดี

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป. 6/2 อธิบายความหมายของคำ ประโยค และข้อความที่เป็นโวหาร

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกหลักการอธิบายความหมายของคำหรือข้อความได้

2. อธิบายความหมายของคำศัพท์ในบทเรียนเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามได้

3. เห็นถึงคุณค่าของคำศัพท์ในบทเรียนเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงาม

การวัดผลและประเมินผล

อธิบายความหมายของคำศัพท์ในบทเรียนเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามได้

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๒ ขุนช้างขุนแผน ตอน กำเนิดพลายงาม
ชั่วโมง ขุนช้างขุนแผน ตอน กำเนิดพลายงาม
เรื่อง การอธิบายความหมายของคำ ๒๑ มิ.ย. ๖๔
แผนการสอน ครูปรเมษฐ ศรีกำเหนิด และ ครูคณิตา หนุนอนันต์
ครูผู้สอน ครูปรเมษฐ ศรีกำเหนิด และ ครูคณิตา หนุนอนันต์