สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเขียนแผนภาพโครงเรื่องเป็นรูปแบบหนึ่งของแผนภาพความคิด มักใช้ในการวางโครงสร้างเรื่องที่จะเขียนและใช้ในการสรุปเรื่องจากการอ่านเพื่อย่อความ ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจความคิดรวบยอดหรือข้อเท็จจริงได้ดียิ่งขึ้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป. 6/3 เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียน

ป. 6/9 มีมารยาทในการเขียน

จุดประสงค์

ป. 6/3 เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียน

ป. 6/9 มีมารยาทในการเขียน

การวัดผลและประเมินผล

ใบงาน เรื่อง แผนภาพโครงเรื่องจากนิทานพื้นบ้าน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๑ ทักษะสัมพันธ์
ชั่วโมง ทักษะสัมพันธ์
เรื่อง นิทานพื้นบ้าน (การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง) ๑๗ มิ.ย.๖๔ (มีใบงาน และใบความรู้)
แผนการสอน ครูปรเมษฐ ศรีกำเหนิด และ ครูคณิตา หนุนอนันต์
ครูผู้สอน ครูปรเมษฐ ศรีกำเหนิด และ ครูคณิตา หนุนอนันต์