สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การแสดงความคิดเห็นจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อ่านต้อง ตรงประเด็น มีการอธิบายเหตุผลประกอบเพื่อให้น่าเชื่อถือ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

          1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

บอกหลักการพูดแสดงความคิดเห็นจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมได้

2. ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

แสดงความคิดเห็นจากนิทานพื้นบ้าน

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

บอกประโยชน์ของการพูดแสดงความคิดเห็นจากนิทาน

การวัดผลและประเมินผล

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1.  มีวินัย

2. ใฝ่เรียนรู้

3.  มุ่งมั่นในการทำงาน

4.  รักความเป็นไทย

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๑ ทักษะสัมพันธ์
ชั่วโมง ทักษะสัมพันธ์
เรื่อง นิทานพื้นบ้าน (พูดแสดงความคิดเห็น) ๑๔ มิ.ย. ๖๔ (มีใบงาน และใบความรู้)
แผนการสอน ครูปรเมษฐ ศรีกำเหนิด และ ครูคณิตา หนุนอนันต์
ครูผู้สอน ครูปรเมษฐ ศรีกำเหนิด และ ครูคณิตา หนุนอนันต์