สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การพูดแสดงความรู้ความเข้าใจ เป็นลักษณะการพูดที่ผู้พูด จะต้องนำเสนอความรู้ ความคิด เรื่องราวต่างๆ ซึ่งเกิดจากความรู้ ความคิดของผู้พูด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

- ป. ๖/๑ พูดแสดงความรู้ ความเข้าใจจุดประสงค์ของเรื่องที่ฟังและดู

- ป. ๖/๖ มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด

จุดประสงค์

1. อธิบายหลักการพูดแสดงความรู้ ความเข้าใจจากเรื่องที่ฟังและดูได้

2. พูดแสดงความรู้ ความเข้าใจจากเรื่องที่ฟังและดูได้

3. เห็นความสำคัญและมีมารยาทในการพูดแสดงความรู้ความเข้าใจจากเรื่องที่ฟังและดู

การวัดผลและประเมินผล

ใบงาน เรื่อง ครวญคิดพินิจข่าว

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๑ ทักษะสัมพันธ์
ชั่วโมง ทักษะสัมพันธ์
เรื่อง พูดแสดงความรู้ความเข้าใจจากเรื่องที่ฟังและดู ๑๐ มิ.ย. ๖๔ (มีใบงาน และใบความรู้)
แผนการสอน ครูปรเมษฐ ศรีกำเหนิด และ ครูคณิตา หนุนอนันต์
ครูผู้สอน ครูปรเมษฐ ศรีกำเหนิด และ ครูคณิตา หนุนอนันต์