สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การอ่านออกเสียงคำควบกล้ำในภาษาไทย จะต้องเข้าใจหลักการอ่านออกเสียงคำควบแท้และควบไม่แท้ จึงจะออกเสียงได้ถูกต้องชัดเจน การเข้าใจเรื่องคำควบกล้ำและนำไปใช้ให้ถูกต้อง จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียน และใช้ภาษาไทยในการสื่อสารในลักษณะต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป.6/1 วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค

ป.6/2 ใช้คำได้เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกลักษณะของคำควบกล้ำได้

2. อ่าน เขียน แยกประเภท และแต่งประโยคจากคำควบกล้ำได้

3.  บอกความสำคัญของการออกเสียงคำควบกล้ำได้ถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๑ ทักษะสัมพันธ์
ชั่วโมง ทักษะสัมพันธ์
เรื่อง การออกเสียงคำควบกล้ำ ๘ มิ.ย. ๖๔ (มีใบงาน และใบความรู้)
แผนการสอน ครูปรเมษฐ ศรีกำเหนิด และ ครูคณิตา หนุนอนันต์
ครูผู้สอน ครูปรเมษฐ ศรีกำเหนิด และ ครูคณิตา หนุนอนันต์