สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การอ่านออกเสียง  เป็นการอ่านที่ออกเสียงให้ผู้ฟังเข้าใจในเรื่องที่อ่านได้  ควรอ่านออกเสียงให้ถูกต้อง ชัดเจน  และปฏิบัติตนในการอ่านให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์จะทำให้อ่านมีประสิทธิภาพ ได้ประโยชน์ทั้งคนอ่านและคนฟัง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป.6/3  อ่านเรื่องสั้น ๆ อย่างหลากหลาย  โดยจับเวลาแล้วถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน

ป.6/9  มีมารยาทในการอ่าน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

                 อธิบายหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วได้

2. ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

                 อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วจากเรื่อง “ชมรมคนรักวรรณคดี” ได้

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

     - มีมารยาทในการอ่าน

    - บอกความสำคัญของการออกเสียงบทร้อยแก้ว

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๑ ทักษะสัมพันธ์
ชั่วโมง ทักษะสัมพันธ์
เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว ๗ มิ.ย. ๖๔ (มีใบงาน และใบความรู้)
แผนการสอน ครูปรเมษฐ ศรีกำเหนิด และ ครูคณิตา หนุนอนันต์
ครูผู้สอน ครูปรเมษฐ ศรีกำเหนิด และ ครูคณิตา หนุนอนันต์