สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การอ่านเรื่องต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการอ่าน สาระสำคัญจากการอ่านจะเป็นความรู้และข้อคิดสำคัญที่สามารถนำไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ท 1.1  ป.6/3  อ่านเรื่องสั้น ๆ อย่างหลากหลาย  โดยจับเวลา แล้วถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน

           ป.6/9  มีมารยาทในการอ่าน

จุดประสงค์

1. อธิบายหลักการอ่านเร็วและจับใจความสำคัญได้

2. อ่านได้เร็วตามเวลาที่กำหนดและจับใจความสำคัญได้

3. มีมารยาทที่ดีในการอ่าน

4. เห็นความสำคัญของการอ่านเร็ว

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบงานที่ 2  เรื่อง อ่านเร็ว ..เรียนรู้เรื่องเร็ว

2. ใบงานที่ 3 เรื่อง แผนภาพโครงเรื่อง เรื่อง “ชมรมคนรักวรรณคดี”

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๑ ทักษะสัมพันธ์
ชั่วโมง ทักษะสัมพันธ์
เรื่อง การอ่านเร็วและจับใจความ ๒ มิ.ย. ๖๔ (มีใบงาน และใบความรู้)
แผนการสอน ครูปรเมษฐ ศรีกำเหนิด และ ครูคณิตา หนุนอนันต์
ครูผู้สอน ครูปรเมษฐ ศรีกำเหนิด และ ครูคณิตา หนุนอนันต์