สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด จะต้องคัดตามหลักการคัดลายมือ รูปแบบการเขียนตัวอักษรไทยอย่างถูกต้อง สวยงาม และมีมารยาทในการเขียน ช่วยให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป.6/1 คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด

ป.6/2 มีมารยาทในการเขียน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกหลักการคัดลายมือ

2. คัดลายมือบรรจงครึ่งบรรทัดได้

3. มีมารยาทในการเขียน

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๑ ทักษะสัมพันธ์
ชั่วโมง ทักษะสัมพันธ์
เรื่อง การคัดลายมือ ๑ มิ.ย. ๖๔ (มีใบงาน และใบความรู้)
แผนการสอน ครูปรเมษฐ ศรีกำเหนิด และ ครูคณิตา หนุนอนันต์
ครูผู้สอน ครูปรเมษฐ ศรีกำเหนิด และ ครูคณิตา หนุนอนันต์