สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การทำเศษส่วนให้เท่ากับเศษส่วนที่กำหนดอาจทำได้โดยนำจำนวนนับจำนวนเดียวกันคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วน การทำเศษส่วนให้เท่ากับเศษส่วนที่กำหนดอาจทำได้โดยนำจำนวนนับจำนวนเดียวกันหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนซึ่งจำนวนนับนั้นต้องหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ลงตัว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

เพื่อให้นักเรียนสามารถหาเศษส่วนที่เท่ากับเศษส่วนที่กำหนดให้ได้

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

เพื่อให้นักเรียนสามารถ

1.ให้เหตุผล

2.สื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

- ตรวจผลงานจากแบบฝึกหัด

- สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

เครื่องมือ

- แบบฝึกหัด 2.1

- แบบประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 2 เรื่อง เศษส่วน และ การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน
ชั่วโมง เศษส่วน และ การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน
เรื่อง ทบทวนเศษส่วนที่เท่ากัน 2 ก.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด)
แผนการสอน ครูทรงพล ลิ้มทรงธรรม และ ครูรุจิรดา เวทยนุกูล
ครูผู้สอน ครูทรงพล ลิ้มทรงธรรม และ ครูรุจิรดา เวทยนุกูล