สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การแก้โจทย์ปัญหา ห.ร.ม.และ ค.ร.น.  เริ่มจากการวิเคราะห์โจทย์ แสดงวิธีคิดว่าโจทย์ปัญหานั้น ๆ จะหาคำตอบโดยใช้ ห.ร.ม. หรือ ค.ร.น.  โดยพิจารณาว่า

          - ถ้าให้หาจำนวนที่มากที่สุดที่สามารถหารทุกจำนวนที่โจทย์กำหนดให้หารลงตัว คือ หา ห.ร.ม.

          - ถ้าให้หาจำนวนที่น้อยที่สุด ซึ่งจำนวนที่โจทย์กำหนดให้ทุกจำนวนหารลงตัว  คือ หา ค.ร.น.

และดำเนินการหาห.ร.ม. หรือ ค.ร.น.ในการหาคำตอบ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

เพื่อให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์โจทย์ แสดงวิธี หาคำตอบโจทย์ปัญหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของจำนวนนับตั้งแต่ 2 จำนวนขึ้นไป

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

เพื่อให้นักเรียนสามารถ

1.ให้เหตุผล

2.สื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

- ตรวจผลงานจากแบบฝึกหัด

- สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

เครื่องมือ

- แบบฝึกหัด 1.17

- แบบประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 1 เรื่อง จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร
ชั่วโมง จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร
เรื่อง การแสดงวิธีหาคำตอบโจทย์ปัญหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. 29 มิ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
แผนการสอน ครูทรงพล ลิ้มทรงธรรม และ ครูรุจิรดา เวทยนุกูล
ครูผู้สอน ครูทรงพล ลิ้มทรงธรรม และ ครูรุจิรดา เวทยนุกูล