สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. สถานการณ์ที่หาจำนวนนับที่มากที่สุดที่ไปหารจำนวนนับที่กำหนดให้ทุกจำนวนได้ลงตัวเป็นสถานการณ์ที่หาคำตอบโดยใช้ ห.ร.ม.

2. สถานการณ์ที่หาจำนวนนับที่น้อยที่สุดที่จำนวนนับที่กำหนดให้ทุกจำนวนหารจำนวนนั้นได้ลงตัวเป็นสถานการณ์ที่หาคำตอบโดยใช้ ค.ร.น.

3. การหาจำนวนนับที่น้อยที่สุดเศษมากกว่า 0  หาได้โดยนำเศษไปบวกกับ ค.ร.น.ของจำนวนนับนั้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. เพื่อให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์โจทย์ปัญหา ห.ร.ม. กับ ค.ร.น.

2. หาจำนวนนับที่น้อยที่สุดที่จำนวนที่กำหนดให้หารลงตัว จำนวนนับนั้นเรียกว่า ค.ร.น. ของจำนวนนับที่กำหนด

3. การหาจำนวนนับที่น้อยที่สุดที่จำนวนที่กำหนดให้หารแล้วเหลือเศษมากกว่า 0  หาได้โดยนำเศษไปบวกกับ ค.ร.น.ของจำนวนนับนั้น

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

เพื่อให้นักเรียนสามารถ

1.ให้เหตุผล

2.สื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

- ตรวจผลงานจากแบบฝึกหัด

- สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

เครื่องมือ

- แบบฝึกหัด 1.16

- แบบประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 1 เรื่อง จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร
ชั่วโมง จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร
เรื่อง การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา ห.ร.ม. กับ ค.ร.น. 28 มิ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
แผนการสอน ครูทรงพล ลิ้มทรงธรรม และ ครูรุจิรดา เวทยนุกูล
ครูผู้สอน ครูทรงพล ลิ้มทรงธรรม และ ครูรุจิรดา เวทยนุกูล