สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. พหุคูณของจำนวนนับใด เป็นผลคูณของจำนวนนับนั้น คูณกับจำนวนนับใด ๆ จึงสามารถหารพหุคูณด้วยจำนวนนับนั้นได้ลงตัว

2. ผลคูณร่วมของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป เป็นจำนวนนับที่หารด้วยจำนวนเหล่านั้นลงตัว

3. ผลคูณร่วมที่น้อยที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป เรียกว่า ผลคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.) ของจำนวนนับเหล่านั้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด

ด้านความรู้

เพื่อให้นักเรียนสามารถหาผลคูณร่วมของจำนวนนับตั้งแต่ 2 จำนวนขึ้นไป และหาผลคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.) ของจำนวนนับเหล่านั้น

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

เพื่อให้นักเรียนสามารถ

  1.ให้เหตุผล

  2.สื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

การประเมินผล

วิธีการ

- ตรวจผลงานจากแบบฝึกหัด

- สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

เครื่องมือ

- แบบฝึกหัด 1.10

- แบบประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 1 เรื่อง จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร
ชั่วโมง จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร
เรื่อง พหุคูณ ผลคูณร่วมและการหาผลคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.) ของจำนวนนับ 16 มิ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
แผนการสอน ครูทรงพล ลิ้มทรงธรรม และ ครูรุจิรดา เวทยนุกูล
ครูผู้สอน ครูทรงพล ลิ้มทรงธรรม และ ครูรุจิรดา เวทยนุกูล