สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สถานการณ์ที่ต้องการแบ่งสิ่งของแต่ละประเภทออกเท่า ๆ กัน โดย ไม่ปะปนกันให้ได้มากที่สุด จะหาคำตอบได้โดยใช้วิธีหา ห.ร.ม.

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด

ด้านความรู้

เพื่อให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ต้องใช้ความรู้เรื่อง ห.ร.ม.ของจำนวนนับหาคำตอบ

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

เพื่อให้นักเรียนสามารถ

1.ให้เหตุผล

2.สื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

การประเมินผล

วิธีการ

- ตรวจผลงานจากแบบฝึกหัด

- สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

เครื่องมือ

- แบบฝึกหัด 1.9

- แบบประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 1 เรื่อง จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร
ชั่วโมง จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร
เรื่อง สถานการณ์การหา ห.ร.ม. ของจำนวนนับ 3 จำนวน 15 มิ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
แผนการสอน ครูทรงพล ลิ้มทรงธรรม และ ครูรุจิรดา เวทยนุกูล
ครูผู้สอน ครูทรงพล ลิ้มทรงธรรม และ ครูรุจิรดา เวทยนุกูล