สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.) หาได้จากผลคูณของจำนวนเฉพาะที่เป็นตัวประกอบร่วมหรือตัวหารร่วม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

วัตถุประสงค์

ด้านความรู้

เพื่อให้นักเรียนสามารถหาตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.) ของจำนวนนับตั้งแต่ 2 จำนวนขึ้นไป

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

เพื่อให้นักเรียนสามารถ

1. ให้เหตุผล

2. สื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

การประเมินผล

วิธีการ

- ตรวจผลงานจากแบบฝึกหัด

- สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

เครื่องมือ

- แบบฝึกหัด 1.6

- แบบประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสต

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 1 เรื่อง จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร
ชั่วโมง จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร
เรื่อง การหา ห.ร.ม. ของจำนวนนับ โดยการแยกตัวประกอบ (โดยใช้การคูณ) 9 มิ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
แผนการสอน ครูทรงพล ลิ้มทรงธรรม และ ครูรุจิรดา เวทยนุกูล
ครูผู้สอน ครูทรงพล ลิ้มทรงธรรม และ ครูรุจิรดา เวทยนุกูล