สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เครื่องเรือน เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ใช้สอย จึงต้องการดูแลและวิธีการทำความสะอาดที่แตกต่างกันไปตามการใช้งาน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป.6/1 อภิปรายแนวทางในการทำงานและปรับปรุงการทำงานแต่ละขั้นตอน

ป.6/2 ใช้ทักษะการจัดการในการทำงาน และมีทักษะการทำงานร่วมกัน

ป.6/3 ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาท ในการทำงานกับครอบครัวและผู้อื่น

จุดประสงค์

         1. อธิบายการทำความสะอาดเครื่องเรือนได้

         2. เขียนวิธีการการดูแลรักษาและทำความสะอาดเครื่องเรือนได้

         3. เห็นความสำคัญของการทำความสะอาดเครื่องเรือน

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม

2. ประเมินผลงาน/ใบงาน

3. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 1 งานบ้านน่ารู้
ชั่วโมง งานบ้านน่ารู้
เรื่อง การดูแลรักษาและทำความสะอาดเครื่องเรือน 8 มิ.ย. 64 (มีใบงาน และใบความรู้)
แผนการสอน ครูอรอนงค์ สุดสาคร และ ครูวิทยา ปัญญายืน
ครูผู้สอน ครูอรอนงค์ สุดสาคร และ ครูวิทยา ปัญญายืน