สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียนรู้คําศัพท์ ประโยค และสํานวน ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และบุคคลใกล้ตัวในเรื่องการช่วยทํางานบ้าน ทําให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาเพื่อสื่อสารในสถานการณ์ในห้องเรียนและ ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.6/1 ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง และ ค าแนะน าที่ฟังและอ่าน
ต 1.1 ป.6/2 อ่านออกเสียงข้อความนิทาน และบทกลอนสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน
ต 1.1 ป.6/3 เลือก/ระบุประโยค หรือข้อความสั้น ๆ ตรงตามภาพสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่อ่าน
ต 1.1 ป.6/4 บอกใจความส าคัญ และตอบค าถามจากการฟัง และอ่านบทสนทนานิทานง่าย ๆ และเรื่องเล่า
ต 1.2 ป.6/1 พูด/เขียนโต้ตอบใน การสื่อสารระหว่างบุคคล
ต 1.3 ป.6/1 พูด/เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว

จุดประสงค์

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

1) ออกเสียงคํา สะกดคํา กลุ่มคํา ประโยค และบอกความหมายได้ถูกต้อง

ทักษะ/กระบวนการ (P)

1) พูดรายงานข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ได้
2) สัมภาษณ์เพื่อนตามโครงสร้างประโยคที่เรียนได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

1) นักเรียนเห็นถึงความสําคัญของความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบงาน เรื่อง Interview Time
2. การออกเสียงคํา สะกดคํา กลุ่มคํา ประโยค และบอกความหมาย
3. การพูดรายงานข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์
4. การสัมภาษณ์เพื่อนตามโครงสร้างประโยคที่เรียน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยที่ 1 All About Me
ชั่วโมง All About Me
เรื่อง I Can Do It 30 มิ.ย. 64 (มีใบงาน และแบบประเมิน)
แผนการสอน ครูอัญชลี สุวรรณบุตร และ ครูกนกวรรณ มีศรีผ่อง
ครูผู้สอน ครูอัญชลี สุวรรณบุตร และ ครูกนกวรรณ มีศรีผ่อง