สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียนรู้คำศัพท์ และโครงสร้างประโยค เกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันจะทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาเพื่อสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและ นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.6/1 ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง และคำแนะนำที่ฟังและอ่าน

ต 1.1 ป.6/2 อ่านออกเสียงข้อความนิทาน และบทกลอนสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน

ต 1.1 ป.6/3 เลือก/ระบุประโยค หรือข้อความสั้น ๆ ตรงตามภาพสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่อ่าน

ต 1.1 ป.6/4 บอกใจความสำคัญ  และตอบคำถามจากการฟัง และอ่านบทสนทนานิทานง่าย ๆ และเรื่องเล่า

ต 1.3 ป.6/1 พูดและเขียนเพื่อขอ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว

ต 4.1 ป.6/1 ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

จุดประสงค์

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

1) อ่านออกเสียงกลุ่มคำและประโยค เกี่ยวกับกิจวัตรประจำวัน/งานบ้านได้

2) บอกความหมายของกลุ่มคำเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวัน/งานบ้านได้

ทักษะ/กระบวนการ (P)

1) อ่านเรื่องแล้วบอกรายละเอียดได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

1) นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ

 

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบงานที่ 1 Housework

2. ใบงานที่ 2 Doing Housework  

3. ใบงานที่ 3 More Housework

4. การอ่านออกเสียงกลุ่มคำและประโยค เกี่ยวกับกิจวัตรประจำวัน/งานบ้าน

5. การบอกความหมายของกลุ่มคำเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวัน/งานบ้าน

6. การอ่านเรื่องแล้วบอกรายละเอียด

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยที่ 1 All About Me
ชั่วโมง All About Me
เรื่อง I Clean My Room 25 มิ.ย. 64 (มีใบงาน และสื่อเสียง)
แผนการสอน ครูอัญชลี สุวรรณบุตร และ ครูกนกวรรณ มีศรีผ่อง
ครูผู้สอน ครูอัญชลี สุวรรณบุตร และ ครูกนกวรรณ มีศรีผ่อง