สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียนรู้ เกี่ยวกับคำ  กลุ่มคำ ประโยค และบทอ่านเกี่ยวกับบุคคลในครอบครัว ทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์ในห้องเรียน และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.6/1 ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง และ คำแนะนำที่ฟังและอ่าน

ต 1.1 ป.6/2 อ่านออกเสียงข้อความนิทาน และบทกลอนสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน

ต 1.1 ป.6/4 บอกใจความสำคัญและตอบคำถามจากการฟัง และอ่านบทสนทนานิทานง่าย ๆ และเรื่องเล่า

ต 1.2 ป.6/4 พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว

จุดประสงค์

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

ออกเสียงคำสะกดคำกลุ่มคำ ประโยคและบอกความหมายได้ถูกต้อง

ทักษะ/กระบวนการ (P)

อ่านบทอ่านแล้วตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

นักเรียนเห็นถึงความสำคัญของความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ

 

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบงาน เรื่อง My Grandma

2. การออกเสียงคำสะกดคำกลุ่มคำ ประโยคและบอกความหมาย

3. การอ่านบทอ่านแล้วตอบคำถามจากเรื่องที่อ่าน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยที่ 1 All About Me
ชั่วโมง All About Me
เรื่อง My Grandma Is Kind to Me 23 มิ.ย. 64 (มีใบงาน ใบความรู้ และแบบประเมิน)
แผนการสอน ครูอัญชลี สุวรรณบุตร และ ครูกนกวรรณ มีศรีผ่อง
ครูผู้สอน ครูอัญชลี สุวรรณบุตร และ ครูกนกวรรณ มีศรีผ่อง