สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ โครงสร้างที่ใช้ในการพูดเพื่อขอและให้ข้อมูลรวมถึงการบอกความสัมพันธ์ และอาชีพของสมาชิกในครอบครัวทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในห้องเรียนและสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารในชีวิตจริงได้อย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.6/1 ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้องและคำแนะนำที่ฟังหรืออ่าน

ต 1.1 ป.6/2 อ่านออกเสียงข้อความ นิทานและบทกลอนสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน

ต 1.1 ป.6/3 เลือก/ระบุ ประโยคหรือข้อความสั้น ๆ ตรงตามภาพ สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่อ่าน

ต 1.2 ป.6/4 พูดและเขียน เพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเพื่อนครอบครัวและเรื่องใกล้ตัว

ต 1.3 ป.6/3 พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว

จุดประสงค์

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

ออกเสียงคำศัพท์และบอกความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพได้

ทักษะ/กระบวนการ (P)

- พูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพของบุคคลต่าง ๆ ได้

- พูดประโยคตามโครงสร้างโดยใช้ ‘s ได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

นักเรียนเห็นถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกันในครอบครัว

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบงาน เรื่อง Jack's Family

2. การออกเสียงคำศัพท์และบอกความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพ

3. การพูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพของบุคคลในครอบครัว

4. การพูดประโยคตามโครงสร้างโดยใช้ ‘s

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยที่ 1 All About Me
ชั่วโมง All About Me
เรื่อง Who? 16 มิ.ย. 64 (มีใบงาน แบบประเมิน และสื่อเสียง)
แผนการสอน ครูอัญชลี สุวรรณบุตร และ ครูกนกวรรณ มีศรีผ่อง
ครูผู้สอน ครูอัญชลี สุวรรณบุตร และ ครูกนกวรรณ มีศรีผ่อง