สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียนรู้คำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับความรู้สึกที่มีต่อครอบครัวและกิจกรรมที่ทำร่วมกับบุคคลในครอบครัวทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์จริงในห้องเรียนและสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้อย่างมั่นใจ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.6/2 อ่านออกเสียงข้อความ  นิทานและบทกลอนสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน

ต 1.3 ป.6/1 พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อนและสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว

ต 1.3 ป.6/2 เขียนภาพ แผนผัง แผนภูมิและตารางแสดงข้อมูล ต่าง ๆ ตามที่ฟังหรืออ่าน

ต 2.1 ป.6/1 ใช้ถ้อยคำ น้ำเสียงและกิริยาท่าทางอย่างสุภาพ เหมาะสมตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

ต 3.1 ป.6/1 ค้นคว้า รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้และนำเสนอด้วยการพูด/การเขียน

ต 4.2 ป.6/1 ใช้ภาษาอังกฤษ ในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ

จุดประสงค์

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

- อ่านออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัวได้

- สะกดและบอกความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัวได้

ทักษะ/กระบวนการ (P)

- พูดเกี่ยวกับบุคคลในครอบครัวในปัจจุบันได้

- เขียนเกี่ยวกับบุคคลในครอบครัวในปัจจุบันได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ

- นักเรียนเห็นคุณค่าของกิจกรรมที่ทำร่วมกับครอบครัว

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบงานที่ 1 My Big Family

2. ใบงานที่ 2 My Family

3. การอ่านออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัว

4. การสะกดและบอกความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัว

5. การพูดเกี่ยวกับบุคคลในครอบครัวในปัจจุบัน

6. การเขียนเกี่ยวกับบุคคลในครอบครัวในปัจจุบัน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยที่ 1 All About Me
ชั่วโมง All About Me
เรื่อง There’s No One Just Like You 11 มิ.ย. 64 (มีใบงาน และสื่อเสียง)
แผนการสอน ครูอัญชลี สุวรรณบุตร และ ครูกนกวรรณ มีศรีผ่อง
ครูผู้สอน ครูอัญชลี สุวรรณบุตร และ ครูกนกวรรณ มีศรีผ่อง