สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียนรู้คำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำร่วมกับบุคคลในครอบครัวรวมถึงการระบุอาชีพของบุคคลในครอบครัวทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์จริงในห้องเรียนและสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้อย่างมั่นใจ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.6/1 ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้องและคำแนะนำที่ฟังหรืออ่าน

ต 1.1 ป.6/2 อ่านออกเสียงข้อความ นิทานและบทกลอนสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน

ต 1.1 ป.6/3 เลือก/ระบุ ประโยคหรือข้อความสั้น ๆ ตรงตามภาพ สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่อ่าน

ต 1.2 ป.6/4 พูดและเขียน เพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเพื่อนครอบครัวและเรื่องใกล้ตัว

ต 1.3 ป.6/3 พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว

จุดประสงค์

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

ออกเสียงคำศัพท์และบอกความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัวได้

ทักษะ/กระบวนการ (P)

ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบงานที่ 1 Word Search

2. ใบงานที่ 2 Tom’s Family

3. การบอกความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัว

4. การตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยที่ 1 All About Me
ชั่วโมง All About Me
เรื่อง We Love and Care 9 มิ.ย. 64 (มีใบงาน ใบความรู้ และสื่อเสียง)
แผนการสอน ครูอัญชลี สุวรรณบุตร และ ครูกนกวรรณ มีศรีผ่อง
ครูผู้สอน ครูอัญชลี สุวรรณบุตร และ ครูกนกวรรณ มีศรีผ่อง