สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

       การเรียนรู้คำศัพท์และประโยคที่ใช้สนทนาเกี่ยวกับการพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ชอบและไม่ชอบทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์จริงในห้องเรียนและสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้อย่างมั่นใจ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.6/1 ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง และคำแนะนำที่ฟังหรืออ่าน

ต 1.1 ป.6/2 อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน และบทกลอนสั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน

ต 1.1 ป.6/3 เลือก/ระบุ ประโยคหรือข้อความสั้น ๆ ตรงตามภาพ สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่อ่าน 

ต 1.2 ป.6/4 พูดและเขียน เพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน  ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว

ต 1.2 ป.6/5 พูด/เขียนแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว กิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้น ๆ ประกอบ

จุดประสงค์

 1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
  1. บอกความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับตนเองและการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ชอบได้
 2. ทักษะ/กระบวนการ (P)
  1. พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับ ตนเอง และสิ่งที่ชอบได้
  2. เขียนบรรยายเกี่ยวกับ ตนเอง และสิ่งที่ชอบได้
 3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
  1. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ
  2. นักเรียนค้นพบ ความชอบ ความสนใจของตนเองจากการปฏิบัติกิจกรรม

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบงานที่ 1 My Poster

2. ใบงานที่ 2 Let You Know Me

3. การบอกความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับตนเองและการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ชอบได้

4. การพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับ ตนเอง และสิ่งที่ชอบได้

5. การเขียนบรรยายเกี่ยวกับ ตนเอง และสิ่งที่ชอบได้

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยที่ 1 All About Me
ชั่วโมง All About Me
เรื่อง Things You Should Know About Me 4 มิ.ย. 64 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูอัญชลี สุวรรณบุตร และ ครูกนกวรรณ มีศรีผ่อง
ครูผู้สอน ครูอัญชลี สุวรรณบุตร และ ครูกนกวรรณ มีศรีผ่อง