สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์จริงในห้องเรียนและสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้อย่างมั่นใจ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.6/1 ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้องและคำแนะนำที่ฟัง หรืออ่าน

ต 1.1 ป.6/2 อ่านออกเสียงข้อความ นิทานและบทกลอนสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน

ต 1.1 ป.6/3 เลือก/ระบุ ประโยค หรือข้อความสั้นๆ ตรงตามภาพ สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายที่อ่าน

ต 1.2 ป.6/4 พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อนครอบครัวและเรื่องใกล้ตัว

จุดประสงค์

 1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
  1. ออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับเรื่องที่เรียนได้
 2. ทักษะ/กระบวนการ (P)
  1. เขียนแนะนำเกี่ยวกับตนเอง และครอบครัวได้
 3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
  1. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ
  2. นักเรียนเห็นคุณค่าของครอบครัว

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบงานที่ 1 Listen and Write

2. การออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับเรื่องที่เรียน

3. การเขียนแนะนำเกี่ยวกับตนเอง และครอบครัว

4. การพูดแนะนำเกี่ยวกับตนเอง และครอบครัว

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยที่ 1 All About Me
ชั่วโมง All About Me
เรื่อง Hello! My Name Is Kirin 2 มิ.ย. 64 (มีใบงาน และสื่อเสียง)
แผนการสอน ครูอัญชลี สุวรรณบุตร และ ครูกนกวรรณ มีศรีผ่อง
ครูผู้สอน ครูอัญชลี สุวรรณบุตร และ ครูกนกวรรณ มีศรีผ่อง