สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

          ระบบไหลเวียนโลหิตทำหน้าที่ขนส่งสารต่าง ๆ เช่น อาหารและออกซิเจนไปทั่วร่างกาย และนำของเสียกลับคืนมา ซึ่งระบบไหลเวียนโลหิตมีความสำคัญต่อสุขภาพการเจริญเติบโตและพัฒนาการ จึงควรรู้ขั้นตอนการทำงานของระบบไหลเวียนโลหิต เพื่อที่จะเข้าใจกระบวนการการทำงานของระบบไหลเวียนโลหิต ตลอดจนการดูแลรักษาระบบไหลเวียนโลหิตอย่างถูกวิธี เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างปกติและมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

พ1.1 ป.6/1 อธิบายความสำคัญของระบบสืบพันธุ์ ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ ที่มีผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโตและพัฒนาการ

จุดประสงค์

1. อธิบายการทำงานของระบบไหลเวียนโลหิต

2. เห็นความสำคัญของการทำงานของระบบไหลเวียนโลหิต

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินจากผลงานนักเรียน

2. ประเมินจากการตอบคำถาม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยที่1 ร่างกายของฉันทำงานอย่างไร
ชั่วโมง ร่างกายของฉันทำงานอย่างไร
เรื่อง การทำงานของระบบไหลเวียนโลหิต 15 ก.ค. 64 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูปฏิญญา ประจันบาน และ ครูภัทรวรรธน์ เหงี่ยมสุวรรณ
ครูผู้สอน ครูปฏิญญา ประจันบาน และ ครูภัทรวรรธน์ เหงี่ยมสุวรรณ