สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ระบบสืบพันธ์ ทำให้มนุษย์สามารถดำรงชีวิตและสืบเผ่าพันธ์ของมนุษย์ การทำงานของระบบสืบพันธุ์เพศชายมีความสำคัญต่อสุขภาพการเจริญเติบโตและพัฒนาการ จึงต้องดูแลรักษาเพื่อให้ระบบสืบพันธ์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

พ1.1 ป.6/1 อธิบายความสำคัญของระบบสืบพันธุ์ ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ ที่มีผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโตและพัฒนาการ

จุดประสงค์

1. อธิบายหน้าที่ของอวัยวะของระบบสืบพันธุ์เพศชาย

2. เห็นความสำคัญของระบบสืบพันธุ์เพศชาย

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินจากผลงานนักเรียน

2. ประเมินจากการตอบคำถาม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยที่1 ร่างกายของฉันทำงานอย่างไร
ชั่วโมง ร่างกายของฉันทำงานอย่างไร
เรื่อง ระบบสืบพันธุ์เพศชาย 10 มิ.ย. 64 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูปฏิญญา ประจันบาน และ ครูภัทรวรรธน์ เหงี่ยมสุวรรณ
ครูผู้สอน ครูปฏิญญา ประจันบาน และ ครูภัทรวรรธน์ เหงี่ยมสุวรรณ