สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การจัดความสมดุลของภาพ มักยึดจุดกึ่งกลางของภาพเป็นหลัก แล้วจึงจัดแบ่งองค์ประกอบอื่น ๆ จัดวางไว้ด้านบน ด้านล่าง ด้านซ้าย หรือด้านขวา เพื่อให้มีน้ำหนักของภาพเท่ากัน และมีความกลมกลืนกัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ศ1.1 ป. 6/2 อธิบายหลักการจัดขนาดสัดส่วนความสมดุลในการสร้างงานทัศนศิลป์

       ป. 6/6 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์โดยใช้สีคู่ตรงข้ามหลักการจัดขนาดสัดส่วน และความสมดุล

จุดประสงค์

1. อธิบายขั้นตอนการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์โดยใช้หลักการจัดความสมดุล

2. สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์จากการจัดความสมดุลของภาพ

3. ตระหนักและเห็นความสำคัญต่อผลงานทัศนศิลป์

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจสอบจากการตอบคำถามของนักเรียน

2. ประเมินจากแบบประเมินชิ้นงาน

3. ประเมินจากการนำเสนอผลงาน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ศิลปะ
หน่วย หน่วยที่ 2 องค์ประกอบศิลป์
ชั่วโมง องค์ประกอบศิลป์
เรื่อง ความสมดุล 9 ก.ค. 64
แผนการสอน ครูทินกร ปิ่นทอง, ครูวรัญญา เฟื่องชูนุช, ครูปิยะณัฐ หนูรัตน์ และ ครูจิราภรณ์ พยัพพฤกษ์
ครูผู้สอน ครูทินกร ปิ่นทอง, ครูวรัญญา เฟื่องชูนุช, ครูปิยะณัฐ หนูรัตน์ และ ครูจิราภรณ์ พยัพพฤกษ์