สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การจัดขนาดภาพและสัดส่วนเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ผลงานศิลปะดูสวยงามและน่าชมมากยิ่งขึ้น ในการจัดขนาดและสัดส่วนของภาพเราสามารถทำได้โดยพิจารณาว่าผลงานศิลปะนั้นมีขนาดที่เหมาะสมกับขนาดของกรอบหรือไม่ และมีสัดส่วนที่พอดีกับขนาดหรือไม่

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ศ1.1 ป. 6/2 อธิบายหลักการจัดขนาดสัดส่วนความสมดุลในการสร้างงานทัศนศิลป์

                   ป. 6/6 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์โดยใช้สีคู่ตรงข้ามหลักการจัดขนาดสัดส่วน และความสมดุล

จุดประสงค์

1. อธิบายขั้นตอนการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์โดยใช้หลักการจัดขนาดสัดส่วนในภาพวาด

2. สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์โดยใช้หลักการจัดขนาดสัดส่วนในภาพวาด

3. ตระหนักและเห็นความสำคัญต่อผลงานทัศนศิลป์

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจสอบจากการตอบคำถามของนักเรียน

2. ประเมินจากแบบประเมินชิ้นงาน

3. ประเมินจากการนำเสนอผลงาน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ศิลปะ
หน่วย หน่วยที่ 2 องค์ประกอบศิลป์
ชั่วโมง องค์ประกอบศิลป์
เรื่อง ขนาดและสัดส่วนในงานทัศนศิลป์ 2 ก.ค. 64
แผนการสอน ครูทินกร ปิ่นทอง, ครูวรัญญา เฟื่องชูนุช, ครูปิยะณัฐ หนูรัตน์ และ ครูจิราภรณ์ พยัพพฤกษ์
ครูผู้สอน ครูทินกร ปิ่นทอง, ครูวรัญญา เฟื่องชูนุช, ครูปิยะณัฐ หนูรัตน์ และ ครูจิราภรณ์ พยัพพฤกษ์