สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

          สีคู่ตรงข้ามแบบเยื้อง หมายถึง ลักษณะของแสงสว่างที่ปรากฏแก่ตาให้เห็นเป็นต่าง ๆ ที่ตรงข้ามกันในวงจรสี แต่ตรงข้ามแบบใกล้เคียงกัน สีคู่ตรงข้ามแบบนี้จะทำให้สีคู่นี้ตัดกันแต่ไม่รุนแรง เหมาะแก่การนำมาใช้ในการสร้างงานเพื่อสร้างความน่าสนใจแปลกใหม่ แต่ไม่ฉูดฉาดเท่าสีคู่ตรงข้ามแบบปกติ เช่น คู่สีม่วงกับส้มเหลือง สีน้ำเงินกับสีเหลือง เป็นต้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ศ1.1 ป. 6/1 ระบุสีคู่ตรงข้าม และอภิปรายเกี่ยวกับการใช้สีคู่ตรงข้ามในการถ่ายทอดความคิดและอารมณ์

        ป. 6/6 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์โดยใช้สีคู่ตรงข้ามหลักการจัดขนาดสัดส่วน และความสมดุล

จุดประสงค์

1. อธิบายขั้นตอนการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์โดยใช้สีคู่ตรงข้ามและหลักการจัดขนาดสัดส่วน

2. สร้างสรรค์ลายผ้าโดยใช้สีคู่ตรงข้ามหลักการจัดขนาดสัดส่วน และความสมดุล

3. ตระหนักและเห็นความสำคัญต่อผลงานทัศนศิลป์

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจสอบจากการตอบคำถามของนักเรียน

2. ประเมินจากแบบประเมินชิ้นงาน

3. ประเมินจากการนำเสนอผลงาน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ศิลปะ
หน่วย หน่วยที่ 1 สีสันงานศิลป์
ชั่วโมง สีสันงานศิลป์
เรื่อง ออกแบบลายผ้าจากสีคู่ตรงข้าม 25 มิ.ย. 64
แผนการสอน ครูทินกร ปิ่นทอง, ครูวรัญญา เฟื่องชูนุช, ครูปิยะณัฐ หนูรัตน์ และ ครูจิราภรณ์ พยัพพฤกษ์
ครูผู้สอน ครูทินกร ปิ่นทอง, ครูวรัญญา เฟื่องชูนุช, ครูปิยะณัฐ หนูรัตน์ และ ครูจิราภรณ์ พยัพพฤกษ์