สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

            สี หมายถึง ลักษณะของแสงสว่างที่ปรากฏแก่ตาให้เห็นเป็น สีขาว ดำ แดง เขียว น้ำเงิน เหลือง เป็นต้น สีคู่ตรงข้ามคือสีที่อยู่กันตรงข้ามกันในวงสี ซึ่งคู่สีนี้จะใช้เพื่อสร้างความโดเด่นในผลงานทัศนศิลป์ ผู้เรียนต้องเรียนรู้และเข้าใจหลักในการใช้สี เพื่อมาสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ให้เกิดความสวยงามและเสมือนจริง การใช้สีในงานทัศนศิลป์จำเป็นต้องเรียนรู้เรื่องทฤษฎีสี และการผสมสีในวงสีธรรมชาติ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ศ1.1 ป. 6/1 ระบุสีคู่ตรงข้าม และอภิปรายเกี่ยวกับการใช้สีคู่ตรงข้ามในการถ่ายทอดความคิดและอารมณ์

จุดประสงค์

        1. อธิบายขั้นตอนการนำสีคู่ตรงข้ามไปใช้ในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์

        2. ระบุคู่สีที่อยู่ตรงข้ามกันในวงสีธรรมชาติ

        3. สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์จากสีคู่ตรงข้าม

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจสอบจากการตอบคำถามของนักเรียน

2. ประเมินจากแบบประเมินชิ้นงาน

3. ประเมินจากการนำเสนอผลงาน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ศิลปะ
หน่วย หน่วยที่ 1 สีสันงานศิลป์
ชั่วโมง สีสันงานศิลป์
เรื่อง สีคู่ตรงข้าม 11 มิ.ย. 64
แผนการสอน ครูทินกร ปิ่นทอง, ครูวรัญญา เฟื่องชูนุช, ครูปิยะณัฐ หนูรัตน์ และ ครูจิราภรณ์ พยัพพฤกษ์
ครูผู้สอน ครูทินกร ปิ่นทอง, ครูวรัญญา เฟื่องชูนุช, ครูปิยะณัฐ หนูรัตน์ และ ครูจิราภรณ์ พยัพพฤกษ์