สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

๑.  สระเอียะ เป็นคำที่มีใช้ไม่มาก มักเป็นคำในภาษาถิ่น เช่น แม่เหียะ และคำที่มาจากภาษาจีน เช่น เกี๊ยะ (ชื่อรองเท้าแบบหนึ่ง) ขนมเปี๊ยะ (ชื่อขนมชนิดหนึ่ง) เจี๊ยะ (กิน) สระเอีย เป็นสระประสม เกิดจากการประสมของสระอีและสระอา ออกเป็นเสียงสระเอีย เช่นคำว่า เสีย เปีย เตี้ย เป็นต้น

๒.  การตั้งคำถามและตอบคำถามจากเรื่องที่อ่าน เป็นการทบทวนเรื่องที่อ่านเพื่อตรวจสอบความเข้าใจในเรื่องนั้น ๆ นำไปสู่การจับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่านได้ถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ

ตัวชี้วัด

ป๒/๑  บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์และเลขไทย

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่าน สร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน

ตัวชี้วัด 

ป ๒/๓  ตั้งคำถามและคำตอบเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน

จุดประสงค์

๑.  ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

     - บอกลักษณะคำที่ประสมสระเอียได้

     - ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านได้

๒.  ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

     - อ่านคำที่ประสมสระเอียได้ถูกต้อง

     - เขียนคำที่ประสมสระเอียได้ถูกต้อง

๓.  ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

     - เห็นความสำคัญของการอ่านและเขียนสะกดคำได้ถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

๑.  ใบงานที่ ๑๓ ตอบคำถามจากเรื่อง ลูกนกหกตัว

๒.  ใบงานที่ ๑๔ คำที่ประสมสระเอีย จากบทอ่านเรื่อง ลูกนกหกตัว

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๒ เรียนรู้คำนำไปใช้
ชั่วโมง เรียนรู้คำนำไปใช้
เรื่อง ลูกนกหกตัว ๓๐ มิ.ย. ๖๔ (มีใบงานและบทอ่าน)
แผนการสอน ครูชนันรัตน์ บุญคงและครูพรนภา ผามบน
ครูผู้สอน ครูชนันรัตน์ บุญคงและครูพรนภา ผามบน